رستوران ایتالیایی کاپری

با آرامش از مزه ها لذت ببرید!

رستوران ایتالیایی کاپری

زندگی سالم با غدای سالم!

رستوران ایتالیایی کاپری

رنگین کمان مزه های بیاد ماندنی!

Call SMS مسیریاب
خوش آمدید!

رستوران ایتالیایی کاپری

خیابان مطهری،خیابان فجر،نبش خیابان کامیاب،پلاک ۲۵

غداهای اصلی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

غداهای دریایی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

غداهای اصلی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

غداهای اصلی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

غداهای اصلی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

غداهای اصلی

شامل انواع پلو، استیک، کباب و ...

وجه کباب زعفرانی با لیمو


جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T

وجه کباب زعفرانی با لیمو

جوجه کباب، برنج زعفرانی، گوجه کبابی

250 T